Bai tap trac nghjem lam wen voi de thi dai hoc nhoa

Go down

Bai tap trac nghjem lam wen voi de thi dai hoc nhoa

Bài gửi  Đỗ Ngọc Minh Sơn on Wed Dec 22, 2010 9:26 pm

1,
Đổ dung dịch chứa 1 g HBr vào dung dịch chứa 1 g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào ?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Không xác định được.
B. Màu xanh.
C. Màu đỏ.
D. Không đổi màu.

2,
Phản ứng hoá học giữa H2 và Br2 phải tiến hành trong điều kiện:
Chọn câu trả lời đúng:
A. Không cần điều kiện gì cả
B. Đun nóng trong bóng tối.
C. Có chiếu sáng và đun nóng.
D. Trong bóng tối, nhiệt độ 0oC.

3,
Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđro clorua ?
Chọn câu trả lời đúng:
A. P2O5.
B. CaCl2 khan.
C. Axit sunfuric đậm đặc.
D. NaOH rắn.

4,
Để điều chế khí HCl trong phòng thí nghiệm, người ta chọn cách
Chọn câu trả lời đúng:
A. cho KCl tác dụng với dung dịch KMnO4 loãng có mặt dung dịch H2SO4.
B. cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.
C. cho KCl tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.
D. cho NaCl khan tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng hoặc cho Cl2 tác dụng với H2 có chiếu sáng.

5,
Chất chỉ có tính oxi hóa là ?
Chọn câu trả lời đúng:
A. F2
B. Br2
C. Cả 3 chất F2,Br2,Cl2
D. Cl2

6,
Hòa tan 0,1 mol hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào dung dịch HCl dư. Dẫn khí thu được vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì lượng kết tủa tạo ra là
Chọn câu trả lời đúng:
A. 10,0 g.
B. 0,1 g.
C. 1,0 g.
D. 100,0 g.

7,
Hòa tan hoàn toàn 7,8 g hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 g. Số mol axit HCl đã tham gia phản ứng trên là
Chọn câu trả lời đúng:
A. 0,04 mol.
B. 0,8 mol.
C. 0,4 mol.
D. 0,08 mol.

8,
Khi cho từng chất KMnO4, MnO2, KClO3, K2Cr2O7 có cùng số mol tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư thì chất cho lượng khí clo ít nhất là
Chọn câu trả lời đúng:
A. MnO2.
B. K2Cr2O7.
C. KClO3.
D. KMnO4.
9,
Trong các nhóm chất dưới đây, nhóm chất tác dụng được với CO2 của không khí là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. KClO3, NaClO
B. KClO3, NaClO, CaOCl2
C. KClO3, CaOCl2
D. NaClO, CaOCl2

10,
Xét phản ứng:
HCl + KMnO4 Cl2 + MnCl2 + H2O + KCl
Trong phản ứng này, vai trò của HCl là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. chất khử
B. chất oxi hóa
C. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường
D. vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường

11,
Trong số các phản ứng sau, phản ứng nào không dùng để điều chế clo được?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.
B. Cho K2Cr2O7 tác dụng với dung dịch HCl đặc.
C. Cho KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc.
D. Cho K2SO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc.
12,
Chất có công thức hóa học NaBrO có tên là gì?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Natri hipobromit
B. Natri bromat
C. Natri bromua
D. Natri bromit

13,
Có 4 chất bột màu trắng: bột vôi sống, bột gạo, bột thạch cao (CaSO4.2H2O) và bột đá vôi (CaCO3). Chỉ dùng 1 chất nào trong các chất cho dưới đây là có thể nhận biết ngay được bột gạo ?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Dung dịch H2SO4.
B. Dung dịch Br2.
C. Dung dịch HCl.
D. Dung dịch I2.

14,
Phản ứng nào không thể xảy ra:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 2NaOH + Cl2 NaClO + NaCl + H2O
B. Cl2 + 2KI 2KCl + I2


C. Fe + I2 FeI3
D. Fe + Cl2 FeCl315,
Trong phản ứng với dung dịch kiềm, clo thể hiện
Chọn câu trả lời đúng:
A. thể hiện cả tính oxi hoá và tính khử.
B. tính axit.
C. tính khử.
D. tính oxi hoá.

16,
Axit HCl có thể phản ứng được với các chất trong dãy nào sau đây?
Chọn câu trả lời đúng:
A. NO, AgNO3, CuO, quỳ tím, Zn.
B. Cu, CuO, Ba(OH)2, AgNO3, CO2.
C. Quỳ tím, Ba(OH)2, Zn, P2O5.
D. AgNO3, CuO, Ba(OH)2, Zn.

17,
Cho 10,8 gam kim loại M hoá trị III tác dụng với khí clo thấy tạo thành 53,4 gam muối clorua kim loại. M là
Chọn câu trả lời đúng:
A. Al.
B. Mg.
C. Fe.
D. Cr.

18,
Trong các chất sau: FeCl3, Cl2, HCl, H2S, Na2SO4. Chất nào có thể tác dụng với dung dịch KI để tạo thành I2?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Cl2
B. H2S và HCl
C. FeCl3 và Cl2
D. Na2SO4 và H2S


19,
Clo tác dụng với chất nào dưới đây tạo ra muối sắt (III) clorua (FeCl3)?
Chọn câu trả lời đúng:
A. FeCl2
B. Fe2O3
C. FeO
D. Fe3O4


20,
Tên gọi của hợp chất KClO là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. Kaliclorơ.
B. Kali hipoclorit.
C. Kalicloric.
D. Kalihipocloric.

21,
Cho một lượng nhỏ clorua vôi vào dung dịch HCl đặc thì
Chọn câu trả lời đúng:
A. không có hiện tượng gì.
B. clorua vôi tan, có khí không màu thoát ra.
C. clorua vôi tan, có khí màu vàng , mùi xốc thoát ra.
D. clorua vôi tan ra.


22,
Một trong những phản ứng nào sau đây sinh ra khí hiđroclorua?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Dẫn khí clo vào nước
B. Điện phân dung dịch natri clorua trong nước (có màng ngăn).

C. Đốt khí hiđro và clo
D. Cho dung dịch bạc nitrat tác dụng với dung dịch natri clorua


23,
Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng của dây sắt nóng đỏ cháy trong khí clo?
Chọn câu trả lời đúng:
A. 2Fe + 3Cl2 2FeCl3


B. Fe + Cl2 FeCl2


C. 3Fe + 4Cl2 FeCl2 + 2FeCl3


D. 2FeCl2 + Cl2 2FeCl3
24,
Axit clohiđric có thể tham gia phản ứng oxi hóa - khử với vai trò:
Chọn câu trả lời đúng:
A. (1), (2), (3) đều đúng
B. là chất khử (1)
C. là chất oxi hóa (2)
D. là môi trường (3)


25,
Để điều chế clo trong phòng thí nghiệm, cần dùng các hóa chất
Chọn câu trả lời đúng:
A. KMnO4, dung dịch HCl đậm đặc.
B. KMnO4, dung dịch H2SO4 đậm đặc và tinh thể NaCl.
C. dung dịch H2SO4 đậm đặc và tinh thể NaCl.
D. MnO2, dung dịch HCl loãng.26,
Lá đồng khi đốt nóng có thể cháy sáng trong khí A. A là khí nào trong các khí sau đây ?
Chọn câu trả lời đúng:
A. H2
B. Cl2
C. CO.
D. N2


27,
Chọn câu đúng trong các câu sau ?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.
B. Clorua vôi không phải là muối.
C. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.
D. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.


28,
Cho 20 g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl thấy có 1 g khí H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?
Chọn câu trả lời đúng:
A. 55,5 g.
B. 65,5 g.
C. 45,5 g.
D. 40,5 g.


29,
Nước giaven được dùng để tẩy trắng vải sợi vì
Chọn câu trả lời đúng:
A. có tính axit mạnh.
B. có tính oxi hoá mạnh.
C. có khả năng hấp thụ màu.
D. có tính khử mạnh.


30,
Trong phản ứng: Cl2 + H2O 008 HCl + HClO, phát biểu nào sau đây đúng?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử
B. Clo chỉ đóng vai trò chất khử
C. Nước đóng vai trò chất khử
D. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hóa
dap an lien he sau nhoa
avatar
Đỗ Ngọc Minh Sơn
supper mod
supper mod

Tổng số bài gửi : 66
Join date : 04/11/2010
Age : 24
Đến từ : 487 Hung vuong street

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/soncan203

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết